violet_sky: (кап-кап)
[personal profile] violet_sky

На відміну від ранку та вечора, день пройшов без російської мови. Тільки українська та англійська. Була дуже рада бачити чудових людей, особливо деяких, з якими я просто фізично не можу спілкуватися російською.  

З'їла пів'ящика листкових печівок

А у спадок від американського дипломата  мені дісталася парасолька. На питання, як я можу її повернути, він відповів, що я маю її також просто так комусь подарувати за потреби. Буду чекати нагоди
:)

До речі, в мене потреба щодо парасолі була огого яка. А гуляти по місту нещадну зливу тільки у тонкій льняній білій сукні, яка ще й намагається здійнятися аля Мерілін  – найлегший спосіб привернути увагу місцевих «мущщінок», чомусь теж україномовних. І я цим не пишаюся. Але приємно, що авто завжди гальмували, щоб не заплямити мене із калюжі. Ось така в мене незаплямована репутація:)

А завтра буде новий день, вже як завжди російською, и вместо печеньки - мои любимые конфеты "коровка".

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

violet_sky: (Default)
violet_sky

August 2011

S M T W T F S
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 02:05 am
Powered by Dreamwidth Studios